Giải thưởng

   1.  Xét giải thưởng 

  a) Giải cá nhân hàng tuần

  - Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất, phân bổ số lượng giải thưởng theo đối tượng dự thi như sau:

  + Cán bộ, công chức: 03.

  + Học sinh, sinh viên: 04.

  + Thí sinh tự do: 03.

  - Thứ tự tiêu chí xếp hạng như sau:

  + Tổng điểm thi của thí sinh cao nhất.

  + Tổng thời gian thi thấp nhất.

  + Tổng lượt thi thấp nhất.

  - Mỗi thí sinh chỉ được xét giải thưởng tuần 01 lần cho mỗi đợt thi. Kết quả của các tuần thi không được xét giải thưởng tuần vẫn được sử dụng để xét giải thưởng chung cuộc theo quy định tại điểm b của khoản này.

  b) Giải chung cuộc

  Giải chung cuộc bao gồm giải giành cho tập thể và cá nhân được xét chung cho 08 tuần thi.

  - Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi của 08 tuần cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

  + Tổng điểm thi lớn nhất.

  + Tổng thời gian thi ít nhất.

  + Tổng lượt thi ít nhất.

  - Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

  + Tổng số lượng thí sinh dự thi.

  + Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

  + Tổng số lượt thi.

  Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

  + Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

  + Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

  + Tổng số lượt thi: 10 điểm.

  Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

   

   2. Cơ cấu giải thưởng  

  Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải giành cho cá nhân hàng tuần và giải giành cho tập thể, cá nhân chung cuộc.

  a) Giải cá nhân hàng tuần: Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

  b) Giải chung cuộc gồm có 30 giải thưởng dành cho tập thể, cá nhân

  - Giải thưởng tập thể: 12 giải chia đều cho 02 khối

  + Khối trường học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

  + Khối cơ quan nhà nước: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

  - Giải thưởng cá nhân: 18 giải chia đều cho 03 nhóm đối tượng.

  + Cán bộ, công chức: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

  + Học sinh, sinh viên: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

  + Thí sinh tự do: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

   

   3. Giá trị các giải thưởng 

  a) Giải thưởng cá nhân hàng tuần

  Mỗi giải trị giá 300.000 đồng được trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp qua số điện thoại theo tài khoản thí sinh đã đăng ký.

  b) Giải thưởng chung cuộc

  - Giải cá nhân

  + Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

  + Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

  + Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

  - Giải tập thể

  + Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

  + Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

  + Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 4.000.000 đồng/giải.

   

  LIÊN HỆ


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

      19,836     188