TÀI LIỆU THAM KHẢO


Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN của Văn phòng Chủ tịch nước).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Giao thông, đường bộ ngày 13 tháng 01 năm 2008. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004.(Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm)

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Thông tư số 08-2020 báo hiệu quốc gia đường thủy nội địa (Gồm 3 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

- Thông tư số 31-2019 về tốc độ và khoảng cách an toàn

(Bấm vào đây để tải file đính kèm)

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. ( Gồm 2 file )

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

- Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. ( Gồm 4 file )

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04).

- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. ( Gồm 4 file )

 

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04).

 

 

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

LIÊN HỆ


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    234,520     690