TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN của Văn phòng Chủ tịch nước). (Gồm 02 file)

1_BO_LUAT_HINH_SU_VAN_BAN_HOP_NHAT_1.pdf

1_BO_LUAT_HINH_SU_VAN_BAN_HOP_NHAT_2.pdf

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

2_Nghi_quyet_so_03_2020_cua_Hoi_dong_tham_phan_TAND_toi_cao_ve_toi_pham_tham_nhung.pdf

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/09/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng quy định tại điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật hình sự

Nghi_quyet_so_03_2022.pdf

- Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015. (Gồm 04 file)

3_BO_LUAT_DAN_SU_1.pdf

3_BO_LUAT_DAN_SU_2.pdf

3_BO_LUAT_DAN_SU_3.pdf

3_BO_LUAT_DAN_SU_4.pdf

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

4_Nghi_dinh_so_21_2021.pdf

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018.

5_LUAT_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.pdf

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP của Thanh tra Chính phủ).

6_VBHP_Nghi_dinh_huong_dan_Luat_PC_tham_nhung.pdf

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

7_NGHI_DINH_SO_130_2020.pdf

- Luật Giao thông, đường bộ ngày 13 tháng 01 năm 2008. (Gồm 05 file)

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_BO_1.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_BO_2.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_BO_3.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_BO_4.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_BO_5.pdf

- Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017. (Gồm 03 file)

LUAT_DUONG_SAT_1.pdf

LUAT_DUONG_SAT_2.pdf

LUAT_DUONG_SAT_3.pdf

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004. (Gồm 03 file)

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_THUY_NOI_DIA_1.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_THUY_NOI_DIA_2.pdf

LUAT_GIAO_THONG_DUONG_THUY_NOI_DIA_3.pdf

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014.

LUAT_SUA_DOI_BO_DUNG_MOT_SO_DIEU_LAUT_GIAO_THONG_DUONG_THUY_NOI_DIA.pdf

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019.

LUAT_PHONG_CHONG_TAC_HAI_CUA_RUOU_BIA.pdf

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (Gồm 04 file)

NGHI_DINH_SO_100_VE_XU_LY_VPHC_TRONG_LV_GIAO_THONG_DUONG_BO_DUONG_SAT_1.pdf

NGHI_DINH_SO_100_VE_XU_LY_VPHC_TRONG_LV_GIAO_THONG_DUONG_BO_DUONG_SAT_2.pdf

NGHI_DINH_SO_100_VE_XU_LY_VPHC_TRONG_LV_GIAO_THONG_DUONG_BO_DUONG_SAT_3.pdf

NGHI_DINH_SO_100_VE_XU_LY_VPHC_TRONG_LV_GIAO_THONG_DUONG_BO_DUONG_SAT_4.pdf

- Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam. (Gồm 02 file)

THONG_TU_SO_08_2020_BAO_HIEU_QUOC_GIA_DUONG_THUY_NOI_DIA_1.pdf

THONG_TU_SO_08_2020_BAO_HIEU_QUOC_GIA_DUONG_THUY_NOI_DIA_2.pdf

- Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

THONG_TU_SO_31_2019_VE_TOC_DO_VA_KHOANG_CACH_AN_TOAN.pdf

- Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Nghi_dinh_so_123_2021_sua_doi_cac_Nghi_dinh_ve_XPVPHC_linh_vuc_giao_thong.pdf

- Nghị định số 17-2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Gồm 02 file)

       Nghi_dinh_so_17_2020_quy_dinh_ve_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_y_te_1.pdf

       Nghi_dinh_so_17_2020_quy_dinh_ve_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_y_te_2.pdf

- Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tai_lieu_tuyen_truyen_ve_phong_chong_tac_hai_cua_thuoc_la.pdf

- Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Van_ban_hop_nhat_Luat_Phong_chong_tac_hai_cua_thuoc_la.pdf

- Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Luat_Phong_chong_ma_tuy.pdf

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ uy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. (Gồm 03 file)

10_Nghi_dinh_so_105_2021_huong_dan_Luat_Phong_chong_ma_tuy_1.pdf

10_Nghi_dinh_so_105_2021_huong_dan_Luat_Phong_chong_ma_tuy_2.pdf

10_Nghi_dinh_so_105_2021_huong_dan_Luat_Phong_chong_ma_tuy_3.pdf

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

11_Nghi_dinh_so_144_2021_1.pdf

11_Nghi_dinh_so_144_2021_2.pdf

11_Nghi_dinh_so_144_2021_3.pdf

11_Nghi_dinh_so_144_2021_4.pdf

11_Nghi_dinh_so_144_2021_5.pdf

 

 

- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Luat_Ho_tich_nam_2014.pdf

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014.

Luat_Hon_nhan_va_gia_dinh_nam_2014.pdf

- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghi_dinh_so_82_2020.pdf

 

LIÊN HỆ


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    1,022,657     58