KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021”

  • Với mục đích nắm bắt kịp thời thông tin phản hồi từ các thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”, qua đó tạo cơ sở để nâng cao chất lượng cho các cuộc thi được tổ chức trong những năm tiếp theo, Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng mẫu Phiếu khảo sát nhằm lấy ý kiến, phản hồi của các thí sinh về Cuộc thi.

    Ban Tổ chức đề nghị các thí sinh phối hợp, hỗ trợ thực hiện việc khảo sát bằng cách tải Phiếu khảo sát theo file đính kèm dưới đây và thực hiện việc khảo sát theo các câu hỏi trong Phiếu và gửi về Tổ Thư ký của Cuộc thi qua địa chỉ hộp thư điện tử donghoa105@gmail.com (Bà Đồng Thị Hoa - Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, điện thoại 0973099357).

    Nội dung khảo sát nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, nâng cao chất lượng Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các thí sinh cung cấp thông tin một cách khách quan, đúng với suy nghĩ và quan điểm của cá nhân để việc khảo sát đạt được hiệu quả thiết thực.

    Trân trọng cảm ơn!

    (Download file Phiếu khảo sát)

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI


Pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN của Văn phòng Chủ tịch nước).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Giao thông, đường bộ ngày 13 tháng 01 năm 2008. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004.(Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm)

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (Gồm 4 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04)

Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam. (Gồm 3 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03)

- Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm)

 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. ( Gồm 2 file )

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

- Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. (Gồm 6 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 04).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 05).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 06).

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. (Gồm 2 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH ngày 11 tháng 01 năm 2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. (Gồm 05 file)

      (Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

      (Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

      (Bấm vào đây để tải file đính kèm 03).

     (Bấm vào đây để tải file đính kèm 04).

     (Bấm vào đây để tải file đính kèm 05).

- Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Văn bản hợp nhất Luật An toàn thực phẩm. (Gồm 03 file)

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 01).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 02).

(Bấm vào đây để tải file đính kèm 03).

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018.

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

- Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(Bấm vào đây để tải file đính kèm).

 

LIÊN HỆ


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    540,493     382